Vedtægter

Vedtægter for All Star Cheerleaders Aarhus

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er All Star Cheerleaders Aarhus.

Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Aarhus Kommune og cvr. nr. 36680105

Stk. 3. Foreningen er stiftet den 8. juni 2015.

§ 2. Formål og aktiviteter
Stk. 1. Foreningen tilbyder aktiviteter indenfor Cheerleading.

Foreningen har som formål er at fremme udøvelsen i cheerleading ved at lave opvisninger og lave shows til fx. hjemmekampe ved andre sportsklubber, samt at deltage i konkurrenceidræt.

Foreningen deltager i forskellige konkurrencer i løbet af sæsonen i indland såvel som i udlandet, med det sigte at fremme den almene interesse for i cheerleadersportens udvikling.

Foreningens formål er bringe børn og unge med et fælles ønske om at være aktive udøvere inden for sportsgrenen cheerleading sammen. Til træning vil der være fokus på samarbejde mellem holdets udøvere samt at opbygge et sammenhold og fællesskab ved hjælp af træning og aktiviteter.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig og ikke modarbejder foreningens formål.

Stk. 2. Foreningens formue er henlagt til foreningens formål.

§ 3. Medlemskab
Stk. 1. Som aktive medlemmer i foreningens aktiviteter kan optages alle, der vedkender sig og ikke modarbejder disse vedtægter.
Alle som har lyst og vilje til at deltage og arbejde for foreningens formål kan via kontakt til en hovedtræner eller bestyrelse anmode om et medlemskab i foreningen.

Indmeldelse skal ske skriftligt eller elektronisk via foreningens hjemmeside og gælder fra betaling af evt. indmeldelsesgebyr sammen med første del af kontingentopkrævning.

Stk. 2. Foreningens bestyrelse er berettiget til at rette henvendelse til relevante specialforbund vedrørende medlemmers eventuelle mellemværende med andre medlemsforeninger af specialforbundet.
Hvis et medlem har et sådan mellemværende, eller foreningens bestyrelse i øvrigt skønner, at det strider mod foreningens interesser, kan medlemskab afvises.

Afvisningen kan ankes til behandling på foreningens førstkommende generalforsamling. Anke har ikke opsættende virkning, foreningens bestyrelse kan dog beslutte dette.

Stk. 3. Æresmedlemmer kan efter forslag fra bestyrelsen vælges på en generalforsamling, beslutning herom kræver majoritet, som er foreskrevet til ændringer af foreningens vedtægter, jf. § 6, stk. 8.

Stk. 4. Det overlades til foreningens bestyrelse at fastsætte en evt. ordning vedrørende den tidsmæssige udstrækning af en prøveperiode samt størrelsen af indmeldelsesgebyr og begynderkontingent.

Stk. 5. Det overlades til forenings bestyrelse at fastsætte en evt. ordning vedrørende passivt medlemsskab samt fastsættelse af kontingentsatser for dette.

§ 4. Kontingent
Stk. 1. Medlemskontingent fastsættes for aktive medlemmer for ét år af gangen på den ordinære generalforsamling.

Betalingsterminer og opkrævningsmåde for kontingent mv. fastsættes af foreningens bestyrelse.

St. 2. Hvis forhold taler for det, kan foreningens bestyrelse fastsætte kontingentet og opkræve dette før, det er vedtaget på en generalforsamling. Kontingentet skal på førstkommende generalforsamling godkendes.

Godkendes kontingentet ikke, skal kontingentdifferencen hurtigst muligt reguleres til generalforsamlings beslutning.

Stk. 3. Er kontingentet ikke betalt senest én måned efter forfaldsdato, kan man ikke deltage i foreningens aktiviteter. Genoptagelse i aktiviteterne kan først ske når restancen er udlignet.

§ 5. Udmeldelse og eksklusion
Stk. 1. Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftlig meddelelse til foreningens kasserer eller en anden af bestyrelsen besluttet person. Udmeldelse skal ske med mindst én måneds varsel.

Udmeldelse fritager ikke for at betale allerede på udmeldelsestidspunktet forfaldet kontingent.

Udmeldelse midt i en kontingentperiode berettiger IKKE til tilbagebetaling af allerede indbetalt kontingent.

Stk. 2. Et medlem betragtes som udmeldt, når pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest 2 måneder efter opkrævningen og der er rykket for det med angivelse af en betalingsfrist på mindst 7 dage.

Stk. 3. Foreningens bestyrelse kan ekskludere et medlem, når særlige forhold taler herfor.
Eksklusion kræver at mindst 5/6 af foreningens bestyrelses stemmer for.

Det pågældende medlem skal, inden foreningens bestyrelse træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar mundtligt eller skriftligt og kan anke beslutningen om eksklusion til førstkommende generalforsamling.
Anke om eksklusion har ikke opsættende virkning, men foreningens bestyrelsen kan dog beslutte dette.
Spørgsmålet om eksklusion skal, ved anke, optages som særligt punkt på dagsordenen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som forskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jf. § 6, stk. 8.

Et medlem, der er ekskluderet i forhold til generalforsamlingens beslutning, kan kun optages som medlem i foreningen efter vedtagelse på en ny generalforsamling, hvor punktet har været optaget som et særligt punkt. Der kræves samme majoritet som forskrevet til beslutning om eksklusion.

§ 6. Generalforsamling
Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med minimum to ugers varsel og maksimalt fire ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside med angivelse af foreslået dagsorden. Materialet udsendes med samme varsel på mail eller brev til medlemmerne og/eller disses værge.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. Dagsordenen bekendtgøres på foreningens hjemmeside 7 dage før generalforsamlingens afholdes og udsendes på mail eller brev til medlemmerne og/eller disses værge. Sammen med den endelige dagsorden fremsendes indsendte forslag. Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Stk. 4. Den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende dagsorden:
På det ordinære generalforsamling behandles som minimum følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning samt visioner for fremtiden.
5. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab for det foregående år til godkendelse, jf. § 15, stk. 1.
6. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget for det kommende år. Herunder også godkendelse af det kommende års kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
I ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
Der vælges indtil 3 suppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år.
10. Eventuelt.

Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 6, stk. 6 nævnte medlemmer, samt dem bestyrelsen måtte have inviteret.

Stk. 6. Stemmeret har:
a. Værge samt forældre til udøvere under 18 år eller aktive ungdomsmedlemmer under 18 år ifølge med værge.
b. Aktive medlemmer over 18 år
c. Foreningens bestyrelse
d. Foreningens trænere

Den stemmeberettigede skal have været medlem af foreningen senest en måned før generalforsamlingen og må ikke være i kontingentrestance.
a. Der kan kun afgives én stemme per aktiv medlem.
b. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
c. Æresmedlemmer og passive medlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.
d. Man anses for at være seniormedlem fra ens fyldte 18 (attende) år.

Stk. 7. Valgbar til foreningens bestyrelse er aktive seniormedlemmer samt forældre til aktive medlemmer under 18 år.

Andre frivillige med en særlig interesse i foreningen, kan med generalforsamlingens godkendelse vælges til bestyrelsen.

Stk. 8. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal (flertal af de afgivne gyldige stemmer), dog kræves der 2/3 flertal ved optagelse af æresmedlemmer jf. § 3, stk. 3.

Ved afstemning om eksklusion af et medlem samt ved ændring af disse vedtægter, kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget jf. § 5, stk. 3. og § 16.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 9. Dirigenten fastsætter afstemningsmåde med mindre andet er fastsat i vedtægterne. Afstemning og valg skal dog forgå skriftligt, hvis blot en stemmeberettiget deltager ønsker det.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.
Suppleanter er, efter højeste stemmetal, de kandidater der ikke opnåede valg til bestyrelsen.

Stk. 10. Generalforsamlingens beslutninger nedskrives i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Protokollen underskrives af dirigenten og referenten.

Protokollen er tilgængelig for medlemmer ved henvendelse til foreningens bestyrelse.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af foreningens bestyrelse. Ligeledes skal der indkaldes, når 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til foreningens bestyrelse.

a. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest én måned efter begæringen er fremsat for bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet.
b. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med minimum to ugers varsel og maksimalt fire ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside, med angivelse af foreslået dagsorden. Materialet udsendes med samme varsel på mail eller brev til medlemmerne og/eller disses værge.
c. Dagsordenen bekendtgøres på foreningens hjemmeside 7 dage før generalforsamlingen afholdes og udsendes på mail eller brev til medlemmerne og/eller disses værge.
d. Med hensyn til stemmeret mv. for en ekstraordinær generalforsamling er reglerne de samme som for en ordinær generalforsamling jf. § 6, stk. 6.

§ 8. Foreningens ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige administrative ledelse varetages af bestyrelsen.
Det sportslige ansvar og ledelse varetages af en Coach Manager, som efter indstilling fra klubbens trænere og assistenttrænere udnævnes af den valgte bestyrelse. Valg af hovedtræner sker normalt for 2 år ad gangen. Bestyrelsen eller Coach Manager har dog altid mulighed for, at afbryde samarbejdet efter fælles aftale eller ved uoverensstemmelser mellem Coach Manager og bestyrelse eller hvis hovedtræneren ikke længere ønsker at forsætte i funktionen.
Coach Manager deltager i bestyrelsens møder på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer og har stemmeret i bestyrelsen.

Bestyrelsen består således af 6 personer.

§ 9. Bestyrelsens konstituering og møder
Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer.
Foreningens bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler opgaver og ansvar mellem sig, samt sikrer en grundig kommunikation internt som eksternt i foreningen.

Stk. 2. Bestyrelsen har mulighed for at lade sig bistå af eksterne personer, i det omfang bestyrelsen skønner det nødvendigt ift. bestyrelsens opgaver, arbejdsbyrde, kompetencer mv. Sådanne ressourcepersoner vil ikke have stemmeret i bestyrelsen.

Stk. 3. I tilfælde af længerevarende forfald eller fravær (over 4 uger) blandt bestyrelsens medlemmer indtræder suppleanten midlertidigt.
Får et bestyrelsesmedlem varigt forfald, indtræder suppleanten for resten af det udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.

Stk. 4. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Foreningens bestyrelse er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer (inkl. Coach Manager) er til stede.

Stk. 5. Over bestyrelses forhandlinger føres en protokol, som er tilgængelig for medlemmerne ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 10. Trænere mv.
Stk. 1. Bestyrelsen har sammen med Coach Manager ansvar for, at sikre de fornødne trænere på foreningens forskellige hold. Normalt udnævnes der hovedtræner og assistenttrænere samt hjælpetrænere i det omfang det vurderes nødvendigt.

Stk. 2. Det er Coach Managers ansvar i samarbejde med de udnævnte hovedtrænere at fastsætte det sportslige niveau og herunder også fordelingen at træningstiderne imellem klubbens hold.

§ 11. Foreningens medlemskab af forbund mv.
Stk. 1. Foreningen kan tilslutte sig de relevante specialforbund og vil i disse situationer være undergivet disse forbunds vedtægter i sportslig henseende.

Stk. 2. Foreningens bestyrelse har mandat til at indmelde foreningen i relevant idrætsforbund, specialforbund og organisationer – eksempelvis Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, Danske Gymnastik & Idrætsforeninger og Idrætssamvirket Århus.

Stk. 3. Foreningens bestyrelse kan gennem valg af repræsentanter til nationale, lokale eller internationale organer, som foreningen er tilsluttet, tegne foreningen og aktiviteterne.

§ 12. Tegningsregler
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen tilsammen eller ved en af disses fravær af formanden eller kassereren sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. I den daglige drift af foreningen kan den tegnes af formanden alene i forhold vedrørende Sport & Fritid, Aarhus Kommune.

Stk. 2. Foreningen tegnes ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af mindst 5 af bestyrelsens medlemmer.

§ 13. Udvalg under bestyrelsen
Stk. 1. Foreningens bestyrelse kan oprette forskellige udvalg til støtte for foreningen og aktiviteterne. Sådanne udvalg nedsættes i tæt samarbejde med Coach Manager.
Underudvalg skal altid referere til bestyrelsen og kan ikke tegne foreningen juridisk.

§ 14. Hæftelse mv.
Stk. 1. Foreningens medlemmer og ledelse hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser eller gæld. Foreningen hæfter alene med dens formue/egenkapital.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig over for Aarhus Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for foreningens aktiviteter.

Stk. 5. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.
For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 15. Regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af én på generalforsamlingen valgte revisor, som vælges efter metoden angivet i § 6, stk. 4.

Bestyrelsen skal inden d. 1. marts afgive årsregnskab for det forgangende regnskabsår til revisoren.

Årsregnskabet skal opgøres i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

Det reviderede regnskab forlægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god revisionsskik og den foreliggende revisionsstruktur kan udelukkende ændres af generalforsamlingen.

Revisoren har til enhver tid ret til at efterse regnskab og bogføring.

Revisoren bør fortage uanmeldt beholdningseftersyn hos kassereren mindst en gang pr. regnskabsår.

Årsregnskabet forsynes med revisorens påtegning.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Årsregnskabet udsendes til foreningens medlemmer eller lægges på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2. Foreningens drift finansieres ved kontingentindbetalinger, tilskud og evt. sponsorater eller donationer.
Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for lovens område.

§ 16. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan fremsættes af foreningens bestyrelse, forældre til aktive medlemmer under 18 år eller aktive seniormedlemmer.

Ændring af vedtægterne kan ske på en hver generalforsamling, når mindst 2/3 af de angivende stemmer er for.

§ 17. Foreningens opløsning
Stk. 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor dette er sat på som et særskilt punkt.

Til opløsning kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede forældre og medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Kan der ikke opnås et sådant flertal på den ekstraordinære generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte flertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Stk. 2. I forbindelse med foreningens opløsning, skal foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, overgives til en almennyttig forening eller organisation. På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almen velgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

§ 18. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Stk. 1. Vedtægterne er vedtaget på et stiftende møde 8/6 2015 og træder i kraft pr. 8/6 2015.

Stk. 2. Indtil en bestyrelse kan vælges iht. vedtægternes § 6, stk. 4, varetages foreningens ledelse af en interimsbestyrelse som nedsættes på det stiftende møde. Denne bestyrelse har den fulde ledelse af foreningen og vælger selv sin formand, næstformand og kasserer samt udpeger Coach Manager.

Således vedtaget på det stiftende møde 8/6 2015.